Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Belje plus d.o.o. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, (v nadaljevanju: Belje) preko spletnih strani omogoča interaktivno spletno storitev na naslednjih domenah:

Storitev je sestavljena iz zagotavljanja storitev in upravljanja z vsebinami. Izraz “Spletna mesta” v teh pogojih uporabe pomeni vsa spletna mesta, ki se nahajajo v zgoraj navedenih domenah. Ti Pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila za uporabo spletnih strani s strani Končnih uporabnikov.

Z uporabo in dostopom do teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh pogojev) Končni uporabniki izjavljajo, da so prebrali in razumeli Pogoje uporabe, da so seznanjeni in se v celoti strinjajo s pogoji, določenimi v tem dokumentu, in se strinjajo z uporabo spletnih strani v skladu s pogoji.

Pravica do uporabe spletnega mesta ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel na mestih, kjer takšna gesla obstajajo.

Končni uporabnik se zaveda dejstva občasnih prekinitev, nerazpoložljivosti in/ali prekinitve storitev (rutinsko vzdrževanje itd.), dogodkov višje sile, in Belje ne odgovarja za kakršno koli izgubo podatkov, ki bi lahko nastala med prenosom informacij po spletu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je zaradi zgornjih razlogov dostop do Spletnega mesta lahko prekinjen, začasno nedosegljiv ali onemogočen.

Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipkarske napake. Belje ne izjavlja in ne jamči, izrecno ali implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali posodobljena; da bo spletna stran in/ali povezane strani vedno dostopne in razpoložljive ter da ne bodo škodovale uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik in registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo tega spletnega mesta na lastno odgovornost in izključno nosi vse morebitne stroške, povezane z vzdrževanjem ali popravilom računalniške opreme. Vsaka garancija, dana na teh straneh, velja izključno za izdelke ali storitve, ki jih nudi Belje.

Belje si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine spletno stran, vključno z, vendar ne omejeno na, vsebino, čas razpoložljivosti, in opremo, potrebno za dostop in uporabo tega spletnega mesta. Belje je pooblaščeno, da preneha objavljati kateri koli del/vrsto informacij in spremeni ali prekliče kakršen koli način prenosa podatkov, lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, pa tudi katero koli njihovo drugo značilnost. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Belje lahko kadar koli izboljša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v teh informacijah, brez predhodnega obvestila. Če Uporabnik ne sprejme Pogojev uporabe, se je dolžan vzdržati uporabe tega Spletnega mesta.

Belje si pridržuje pravico, da kadar koli pregleda pogoje uporabe in ukine dostop do Spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

 1. SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Belje si pridržuje pravico kadar koli, če smatra, da je to potrebno, preklicati ali spremeniti katerega koli od Pogojev uporabe in/ali Pravilnika o zasebnosti, ki je tu določen. Vsaka sprememba ali preklic Pogojev in pravil uporabe začne veljati takoj po objavi na spletnem mestu. Vsaka uporaba tega spletnega mesta s strani Končnega uporabnika po tem obvestilu se šteje za sprejemanje teh sprememb.

Uporabnik se zavezuje, da bo občasno prebral Pogoje uporabe, da bi bil obveščen o morebitnih spremembah. Če uporabnik uporablja Spletne strani po spremembi Pogojev uporabe, se domneva, da je spremembe prebral, da jih razume in jih v celoti sprejema. Izključujemo odgovornost za kakršno koli škodo, povzročeno uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam, ki so posledica takšnih sprememb.

 1. RAČUNALNIŠKA OPREMA

Končni uporabnik je izključno odgovoren za nakup, uporabo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z, vendar ne omejeno na vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in uporablja, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo spletnega mesta Belje in za vse povezane stroške. Belje ne odgovarja za kakršno koli škodo na opremi Končnega uporabnika, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe tega spletnega mesta.

 1. VEDENJE KONČNEGA UPORABNIKA

Ta Spletna stran, kot tudi vse druge spletne strani, ki jih zdaj ali pozneje vsebuje ali so drugače dostopne prek zunanjih povezav do Spletnega mesta, so zasebna last Belja.

Vsa medsebojna interakcija, ki poteka prek te Spletne strani, mora biti v skladu s Pogoji uporabe, od Uporabnikov pa se zahteva, da so vse dejavnosti, povezane z uporabo tega Spletnega mesta, skladne s pozitivnimi zakonskimi predpisi Republike Hrvaške.

Prepovedano je objavljanje, uporaba, prenašanje, pošiljanje in izmenjava gradiv in vsebin, ki kršijo ali ogrožajo zasebnost, so vulgarne ali kako drugače nezaželene v običajni komunikaciji, ki ogrožajo in/ali kršijo pravice drugih, zlasti gradiva in vsebine, ki so po svoji naravi nezakonite, grozeče, žaljive, obrekovalne, ki žalijo veljavne zakonske predpise Republike Hrvaške, zlasti nezakonite, lažne ali neresnične, zavajajoče, žaljive, obrekovalne, vulgarne, nespodobne, grozeče, nadlegovale, rasistične ali šovinistične vsebine, vsebine, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vsebine, ki nepooblaščeno razkrivajo osebne podatke ali kršijo pravico do identitete tretjih oseb ali drugih uporabnikov, kot tudi druge neprimerne vsebine in vsebine, ki lahko škodijo Belju in povezanim podjetjem, drugim uporabnikom ali tretjim osebam, vključno med drugim tudi vsebine, ki spodbujajo ravnanja, ki predstavljajo kaznivo dejanje, ki vključujejo civilno odgovornost ali kako drugače kršijo kakršen koli predpis in ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Belje vsebujejo oglaševanje ali ponudbo nikogaršnjih izdelkov in storitev. Končni uporabnik ne sme uporabljati te Spletne strani za oglaševanje ali izvajanje kakršnega koli komercialnega, verskega, političnega ali nekomercialnega oglaševanja, vključno s povabilom uporabnikov tega Spletnega mesta, da postanejo člani druge spletne ali offline storitve, ki je neposredna ali posredna konkurenca ali potencialna konkurenca Belju.

Strogo je prepovedano kakršno koli vedenje končnih uporabnikov, ki po lastni presoji omejuje Belje ali onemogoča katerega koli drugega končnega uporabnika pri uporabi Spletnega mesta.

 1. INTELEKTUALNA LASTNINA

Te Spletne strani vsebujejo materiale, zaščitene z avtorskimi pravicami, žigom, oblikovanjem ter druge informacije, ki so zajete v druge pravice fizičnih ali pravnih oseb, vključujoč, vendar brez omejitve na besedila, programsko opremo, fotografije, video posnetke, grafiko, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino Spletnih strani, v skladu s predpisi Republike Hrvaške. Vsa gradiva (besedila, fotografije, slike, risbe, avdio in video materiali itd.), blagovne znamke izdelkov in storitev (žigi), logotipi in druge vsebine, ki jih najdete na spletnem mestu, so izključna pravica podjetja BELJE ali pa se uporabljajo z izključno odobritvijo imetnika avtorskih pravic in imetnika blagovne znamke in/ali oblikovalskih pravic. BELJE je registrirana blagovna znamka Belje, zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo v sistemu, intelektualna lastnina njihovih imetnikov. Belje je imetnik avtorskih pravic v zvezi z izbiro, usklajevanjem, objavljanjem in posodobitvijo takšnih vsebin, pa tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino.

VSAKO KOPIRANJE, ŠIRJENJE, PRENOS, OBJAVA, REPRODUKCIJA, SPREMEMBA, REVIZIJA, PRENOS, PRIKLJUČITEV, GLOBINSKA POVEZAVA, USTVARJANJE IZPELJANK ALI KAKRŠNOKOLI DRUGO SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA DOVOLJENJA PODJETJA BELJE JE STROGO PREPOVEDANO! Vsaka kršitev teh pogojev, ki lahko povzroči kršitev avtorskih pravic, pravic do blagovne znamke ali katere koli druge oblike intelektualne lastnine in lahko sproži civilni, trgovinski in/ali kazenski in/ali prekrškovni pregon zoper storilca. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Belje in imetnika avtorskih pravic ni dovoljeno kopirati, redistribuirati, ponovno prenašati, izdajati ali komercialno izkoriščati prenesene vsebine.

Končni uporabnik lahko prenaša, tiska in shranjuje avtorsko zaščiteno gradivo samo za lastno uporabo. Uporaba in tiskanje vsebin s spletnega mesta je dovoljena izključno za namene obveščanja in za osebne, nekomercialne namene uporabnika.

Končni uporabnik se zavezuje, da na tem spletnem mestu ne bo postavljal, objavljal ali kako drugače omogočil dostop do kakršnega koli gradiva, ki je predmet avtorske pravice, blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine brez izrecnega soglasja imetnika teh pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane zaradi kršitve avtorskih pravic, zlorabe blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine ali kakršnih koli težav, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih gradiv.

Belje ni dolžno obvestiti Končnega uporabnika ali mu pomagati pri ugotavljanju, ali za določeno gradivo veljajo avtorske pravice.

Z dajanjem gradiva na kateri koli javno dostopni del tega Spletnega mesta, Končni uporabnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je imetnik pravic do teh materialov, ter izrecno daje podjetju Belje brezplačno, trajno, nepovratno in neizključno pravico do uporabe, objavljanja, razmnoževanja, reprodukcije, spreminjanja, prilagajanja, distribucije, objavljanja, prevajanja in/ali distribucije takšnega gradiva (v celoti ali delno) po vsem svetu, in sicer neomejeno časovno in po trajanju. Končni uporabnik tudi drugim končnim uporabnikom podeljuje pravico do dostopa, ogledovanja, shranjevanja ali reproduciranja tega gradiva za lastno uporabo.

Pogoji iz tega Poglavja veljajo enako za Belje, pa tudi za njegove podružnice, povezane družbe in tretje ponudnike storitev ter licenčna podjetja in vsaka od njih ima pravico, da te pogoje uveljavi neposredno in v svojem imenu.

 1. LICENCE IN BLAGOVNE ZNAMKE

Končni uporabnik je z objavo na spletnem mestu ali prek spletnega mesta Belju podelil brezplačno ter prostorno in časovno neomejeno licenco za uporabo, razmnoževanje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, prevajanje, distribucijo, vodenje in prikazovanje te komunikacije, samo ali kot del večje celote, v kakršni koli obliki, na katerem koli mediju ali s katero koli tehnologijo, bodisi že znano ali pozneje razvito, in deljenje takšnih pravic z večkratnimi distributerji te licence.

Uporabnik z uporabo ali dostopom do te strani ne pridobi izrecno ali neizrecno nobene licence ali pravice do uporabe blagovne znamke, patenta, oblikovanja, avtorskih pravic ali druge pravice, ki pripada podjetju Belje in/ali tretji osebi. Uporabniki in registrirani uporabniki nosijo lastno odgovornost za spoštovanje avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v zvezi s to vsebino.

 1. IZJAVA O GARANCIJI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

KONČNI UPORABNIK SE IZRECNO STRINJA, DA JE ZA UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA ODGOVOREN IZKLJUČNO KONČNI UPORABNIK. NITI PODJETJE BELJE, NJENE PODRUŽNICE, NADREJENE DRUŽBE, NITI KATERI KOLI NJIHOV ZAPOSLENI, AGENT, TRETJI PONUDNIK STORITEV ALI LICENČNA PODJETJA NE JAMČIJO, DA NE BO UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA PREKINJENA ALI DA NE BO NAPAK; NITI NE JAMČIJO ZA (I) POSLEDICE, KI LAHKO NASTANEJO ZARADI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI (II) ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, STORITEV ALI BLAGA, ZAGOTOVLJENIH NA TEJ SPLETNI STRANI.

TA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSE ŠKODE, NEPOSREDNE ALI POSREDNE ALI MOREBITNE POŠKODBE, KI JIH POVZROČIJO SLABE LASTNOSTI, NAPAKE, IZKLJUČITVE, PREKINITVE, BRISANJE, NAPAKE V DELOVANJU, ZAMUDA PRI DELOVANJU ALI PRENOSU, RAČUNALNIŠKI VIRUS, MOTNJE V KOMUNIKACIJSKI LINIJI, KRAJE, UNIČENJE OZ. NEPOOBLAŠČEN DOSTOP, SPREMINJANJE ALI ZLORABA ZAPISOV, ODPOVED POGODBE, NAPAČNO RAVNANJE, MALOMARNOST ALI KATERO KOLI DRUGO DEJANJE. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA PODJETJE BELJE NE ODGOVARJA ZA NOBENO ZLORABO, NEPRIMERNO ALI NEZAKONITO RAVNANJE S STRANI DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB IN DA JE TVEGANJE ZA ŠKODO, KI JE LAHKO POSLEDICA TEGA, IZKLJUČNO NA STRANI KONČNEGA UPORABNIKA.

PODJETJE BELJE ALI KATERA KOLI DRUGA FIZIČNA ALI PRAVNA OSEBA, KI SODELUJE PRI USTVARJANJU, PROIZVODNJI ALI DISTRIBUCIJI TEGA SPLETNEGA MESTA ALI Z NJIM POVEZANE VSEBINE, KAKOR TUDI KAKRŠNE KOLI PROGRAMSKE OPREME, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE, ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA. KONČNI UPORABNIK IZRECNO POTRJUJE, DA POGOJI TEGA POGLAVJA VELJAJO ZA CELOTNO VSEBINO TEGA SPLETNEGA MESTA.

OB UPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENEGA NE PODJETJE BELJE, NITI DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, NITI NJENE PODRUŽNICE, PONUDNIKI INFORMACIJ ALI PARTNERJI ZA UREJANJE VSEBINE NE ODGOVARJAJO, NE GLEDE NA VZROK ALI TRAJANJE, ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE, NETOČNOSTI ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI, NEUSTREZNOSTI OZ. NEIZVIRNOST, INFORMACIJE, VSEBOVANE NA TEJ SPLETNI STRANI, PA TUDI ZA VSAKO ZAMUDO ALI PREKINITEV PRENOSA INFORMACIJ KONČNEMU UPORABNIKU ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE ALI IZGUBE, KI IZ TEGA IZHAJAJO. NOBENA OD ZGORAJ NAVEDENIH STRANI NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI TERJATVE ALI IZGUBE TRETJE OSEBE, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM.

PODJETJE BELJE NE ODGOVARJA ZA NOBENO VSEBINO, KI JO LAHKO UPORABNIK, NAROČNIK ALI NEPOOBLAŠČEN UPORABNIK OBJAVI NA TEM SPLETNEM MESTU. VSAKO OBJAVLJENO VSEBINO, KI JE ALI SE LAHKO ŠTEJE ZA NEPRIMERNO, LAHKO PODJETJE BELJE KADAR KOLI ODSTRANI. BELJE SI PRIDRŽUJE PRAVICO SPREMENITI, PRILAGODITI, IZBRISATI ALI ODSTRANITI VSEBINO, KI SE JI ZDI NEPRIMERNA. BELJE V NOBENEM PRIMERU NIKOMUR NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POSLEDICA UPORABE TEGA ALI KATEREGA KOLI DRUGEGA SPLETNEGA MESTA, VKLJUČNO Z IN BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIČKA, PREKINITEV DELOVANJA, IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠIH SISTEMIH ZA OBDELAVO PODATKOV ALI DRUGAČE, TUDI KO SMO IZRECNO OBVEŠČENI O TAKŠNI ŠKODI.

Belje si pridržuje pravico, da takoj prekliče vsa gesla ali uporabniške račune Končnega uporabnika v primeru kakršnega koli vedenja Končnega uporabnika, ki ga Belje po lastni presoji oceni kot nesprejemljivo, pa tudi v primeru, da Končni uporabnik ne izpolnjuje teh Pogojev. V primeru preklica gesla ali Uporabniških računov med Končnim uporabnikom in Beljem pogoji ne bodo prenehali veljati.

Belje namerava uporabljati imena, logotipe, znake, blagovne znamke in drugo zaščiteno vsebino, ki se na tem spletnem mestu pojavljajo izključno na področjih, za katera je pooblaščeno z registracijo ali uporabo blagovne znamke, z licenco ali kako drugače. Da bi se izognili dvomom, Belje izjavlja, da ne namerava uporabljati imen, logotipov, znakov, blagovnih znamk in druge zaščitene vsebine na področjih, za katera ni pooblaščeno, in na teh področjih ne bo dobavljalo ali ponujalo izdelkov in/ali storitev, označenih s tako zaščiteno vsebino.

Uporaba takšnih zaščitenih vsebin na tej spletni strani v nasprotju z določbami teh Pogojev ali njihova zloraba je strogo prepovedana.

 1. NADZOR

Belje ima pravico, vendar ne obveznost, ves čas spremljati vsebino tega spletnega mesta, vključno z vsemi klepetalnicami in forumi, ki so lahko del tega spletnega mesta, da bi zagotovili skladnost s in spoštovanje teh Pogojev uporabe in kakršnih koli drugih pravil, ki jih predpisuje podjetje Belje, kot tudi skladnost z ustreznimi zakoni, predpisi, ali drugimi akti. Brez omejitev do že omenjenih postavk si Belje pridržuje pravico, da odstrani vso gradivo, za katero po lastni diskrecijski presoji ugotovi, da niso v skladu s tu določenimi pravili ali za katere meni, da so drugače vprašljivi. Belje ni dolžno odgovarjati na interaktivne vsebine.

Belje ne prevzema nobene odgovornosti za točnost informacij, ki jih zagotavlja, za njihovo uporabo pa je odgovoren prejemnik. Belje ne zagotavlja, da bodo morebitne prijavljene težave odpravljene z uporabo kakršnih koli podatkov, ki jih posreduje Belje. Belje s posredovanjem informacij ne daje nobenih licenc za avtorske pravice, patente ali druge pravice intelektualne lastnine.

 1. ZASEBNOST

Končni uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, zasebna sporočila, forumi, klepetalnice in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije (v nadaljnjem besedilu – Skupnosti) javni in ne zasebni, zato lahko zaposleni v podjetju BELJE nadzirajo komunikacije Končnih uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja.

BELJE ne nadzoruje in/ali avtorizira vsebine, sporočil ali informacij, ki jih je mogoče najti v kateri koli od Skupnosti, zato ni odgovorno za nobena dejanja, ki izhajajo iz sodelovanja Končnega uporabnika v kateri koli od Skupnosti, vključno z odgovornostjo za kakršno koli sporno vsebino.

Več o zasebnosti v Politiki zasebnosti, objavljeni na tem spletnem mestu.

 1. ZAUPNOST PODATKOV

Belje ne želi prejemati zaupnih ali lastniških informacij od Uporabnika preko te spletne strani. Kakršne koli informacije ali materiali, poslani Belju, bodo obravnavani kot NEZAUPNI. Uporabnik s pošiljanjem določenih informacij ali materialov Belju podeli Belju neomejeno in nepreklicno licenco za uporabo, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo takšnih materialov ali informacij, prav tako pa se strinja, da lahko Belje prosto uporablja kakršne koli ideje, koncepte, znanja oz. tehnike za kakršne koli namene. Vendar Belje ne bo objavil imena Uporabnika ali kako drugače objavil dejstva, da mu je Uporabnik poslal gradivo ali druge podatke, razen če: (a) pridobimo dovoljenje Uporabnika za uporabo vašega imena; ali (b) s predhodnim obvestilom Uporabnika, da bodo materiali ali druge informacije, poslane na določen del tega spletnega mesta, objavljene ali kako drugače uporabljene na njih skupaj z Uporabnikovim imenom; ali (c) smo to dolžni storiti po zakonu.

Kakršna koli komunikacija končnega uporabnika velja za nezaupno. Če določena spletna mesta omogočajo objavo komunikacij, ki jih bo Belje obravnavalo kot zaupne, bo to dejstvo navedeno na teh straneh. Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na Spletnem mestu Končni uporabnik podeli Belju pravico, da takšne komentarje, sporočila ali informacije uporablja za promocijo, oglaševanje, tržne raziskave ali kateri koli drug zakonito dovoljen namen. Za več informacij glejte Izjavo o zasebnosti podatkov podjetja Belje.

Materiali, poslani ali dostopni prek spletnega mesta, niso in ne bodo veljali za poslovno skrivnost, tajnost ali zaupnost. Z zagotavljanjem gradiva prek spletnega mesta pooblaščate Belje in/ali njegove podružnice, da ga neomejeno uporabljajo za kakršne koli namene, vključno z reprodukcijo, prenosom, objavljanjem, predvajanjem ali uporabo na kakršen koli drug način, ne da bi morali plačati kakršno koli pristojbino.

 1. NADOMESTILO ŠKODE

Končni uporabnik soglaša, da ne bodo oškodovali Belje, njegove nadrejene družbe, odvisne družbe, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente, ter da ti ne bodo odgovarjali za kakršne koli zahtevke za škodo in stroške, vključno s pravnimi pristojbinami, ki bi lahko nastali zaradi uporabe tega Spletnega mesta s strani Končnega uporabnika.

 1. VSEBINA TRETJIH STRANI

Belje je tako kot ponudniki internetnih storitev (ISP) le distributer (ne založnik) vsebin, ki jih nudijo tretje osebe in Končni uporabniki. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije ali vsebine, ki jih objavijo tretje osebe, vključno z javnimi ponudniki informacij ali kakršnimi koli končnimi uporabniki, prihajajo od določenih avtorjev ali distributerjev in ne iz podjetja Belje. Niti Belje niti ponudniki informacij tretjih strank ne jamčijo za točnost, popolnost ali uporabnost katere koli vsebine, niti možnost njene prodaje ali primernost za kateri koli poseben namen.

Podatkov, ki so na voljo na spletnem mestu, ki predstavljajo mnenja in ocene ustreznega ponudnika informacij, končnega uporabnika ali drugega uporabnika, ki ni v pogodbeni zvezi s podjetjem Beljem, podjetje Belje ne avtorizira in zato ne more biti odgovorno za točnost ali zanesljivost kakršnega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem mestu objavi vsak, ki ni pooblaščen zaposleni v Belju ali ki ne deluje po uradni dolžnosti. Pod nobenim pogojem Belje ne bo odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo ker se je končni uporabnik zanašal na podatke, pridobljene na Spletnem mestu. Končni uporabnik je odgovoren, da oceni zanesljivost, popolnost ali uporabnost vseh informacij, mnenj, stališč, nasvetov ali drugih vsebin, ki so na voljo na spletnem mestu.

Spletno mesto Belje vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki jih vzdržujejo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so na voljo samo zaradi praktičnosti in ne kot potrditev vsebine s strani podjetja Belje na spletnih mestih tretjih oseb, Belje pa izrecno zavrača kakršno koli povezavo z vsebino ali točnostjo gradiva na spletnih mestih tretjih oseb.

 1. NIČNOST DOLOČB

V primeru ničnosti nekaterih določb Pogojev uporabe taka ničnost ne vpliva na veljavnost katere koli druge določbe teh pogojev, preostali deli teh pogojev pa ostanejo v veljavi.

 1. ODPOVED PRAVIC

Če nobena pogodbenica ne bo uveljavila svojih pravic po teh Pogojih, se v prihodnosti to ne bo štelo za odpoved ali izgubo istih pravic, niti katerih koli drugih pravic iz teh Pogojev.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Za vse, kar ni urejeno s to Pogodbo, se uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih razmerjih.

Vse spore iz te Pogodbe bodo pogodbene strani poskušale reševati sporazumno. Za vse spore ali zahtevke, ki lahko nastanejo zaradi uporabe tega Spletnega mesta, v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim izvajanjem, je v pristojnosti sodišče v Zagrebu z uporabo veljavnega hrvaškega prava.

 1. VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

Ti pogoji uporabe veljajo od 1. aprila 2019 do preklica s strani Belje plus d.o.o.

BELJE plus d.o.o.